I. OGÓLNE INFORMACJE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem https://mae-went.pl (dalej zwanej “Stroną”), w szczególności informacje dotyczące plików cookie używanych na Stronie, informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych zebranych na Stronie, a także informacje o prawach autorskich do dzieł i treści zamieszczonych na Stronie.

II. OPERATOR USŁUGI

Operatorem i właścicielem Usługi jest MAE-WENT Sp.Z.O.O. z siedzibą prawną ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, NIP: 1133109854, REGON: 526478639 (dalej zwany “Operatorem”).

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE

Strona wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika strony (komputer, telefon, tablet itp.) i służą do korzystania ze Strony.

Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Na Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Pliki cookie „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu wylogowania się Użytkownika z systemu, opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookie „stałe” są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookie są wykorzystywane w ramach niniejszej Usługi w celach:

 • dostosowywania zawartości Strony do preferencji Użytkownika i optymalizacji korzystania ze Strony;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony;

możliwości zapamiętywania ustawień wybranych przez Użytkownika na Stronie, w tym braku zgody na wyświetlanie określonej zawartości w przyszłości.

Ponadto Operator współpracuje z następującymi zewnętrznymi usługami, które mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics: (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage),

Facebook pixel (https://www.facebook.com/business/help/471978536642445).

Google tag manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).

Dane zebrane przez te usługi mogą być wykorzystywane do wyświetlania i personalizacji reklam Usługodawcy na odwiedzanych przez Użytkownika stronach internetowych i aplikacjach.

 • Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Jednakże Użytkownik Strony może określić inne warunki przechowywania plików „cookies” na swoim urządzeniu końcowym, zmieniając ustawienia plików „cookies” na swoim urządzeniu. Wprowadzone ograniczenia mogą wpłynąć na funkcjonowanie Strony.

IV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z następującymi zasadami:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAE-WENT Sp.Z.O.O. z siedzibą prawną ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, NIP: 1133109854, REGON: 526478639 (dalej zwany “Administratorem”).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane klientów/potencjalnych klientów i wykonawców/potencjalnych wykonawców, ich przedstawicieli, pracowników i współpracowników oraz dane innych osób, dostarczone Administratorowi w związku z wykonaniem umów (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące uprawnień zawodowych, zajmowanych stanowisk, inne dane dostarczone w związku z współpracą),
 • dane osób, które kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i inne dane dostarczone w związku z kontaktem),
 • dane osób uwzględnionych w dokumentach aplikacyjnych i zebrane w procesie rekrutacji (imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji, inne dane dostarczone w procesie rekrutacji).

Dane wskazane w punkcie 2(2) powyżej są otrzymywane bezpośrednio od Państwa, natomiast dane wskazane w punktach 2(1) i (3) powyżej są otrzymywane bezpośrednio od Państwa lub od innych osób, w szczególności od Państwa pracodawców, dyrektorów lub osób polecających Państwa w procesie rekrutacji lub w ramach współpracy, lub z ogólnie dostępnych źródeł (w przypadku danych potencjalnych kontrahentów).

Przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • w przypadku danych wskazanych w punkcie 2(1) powyżej, przetwarzamy je w celu:
 • nawiązania współpracy,
 • zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy,
 • wypełnienia obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych itp.),
 • ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz składania ewentualnych roszczeń,
 • prowadzenia wewnętrznej bazy danych kontrahentów/potencjalnych kontrahentów, wykorzystywanej do utrzymywania kontaktu między Administratorem a kontrahentami/potencjalnymi kontrahentami,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora;
 • w przypadku danych wskazanych w punkcie 2(2) powyżej, przetwarzamy te dane w celu:
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz dalszej korespondencji w tej sprawie,
 • ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych roszczeń;
 • w przypadku danych wskazanych w punkcie 2(3) powyżej, przetwarzamy te dane w celu:
 • rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody – także w celach przyszłej rekrutacji,
 • ochrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu celowego rozpatrzenia ewentualnych roszczeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 • w przypadku danych wskazanych w punkcie 2(1) powyżej:
 • Artykuł 6(1)(b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • Artykuł 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • Artykuł 6(1)(f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nawiązywanie współpracy, wykonanie zawartych umów, ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, zarządzanie ewentualnymi roszczeniami, prowadzenie bazy danych wykonawców/potencjalnych wykonawców, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia);

 

 • W przypadku danych wskazanych w punkcie 2(2) powyżej:
 • Artykuł 6(1)(a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach,
 • Artykuł 6(1)(f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (prowadzenie korespondencji z osobami kontaktowymi, ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, rozpatrzenie ewentualnych roszczeń);
 • W przypadku danych wskazanych w punkcie 2(3) powyżej:
 • Artykuł 6(1)(a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku określonych celach,
 • Artykuł 6(1)(b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • Artykuł 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • Artykuł 6(1)(f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, rozpatrzenie ewentualnych roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia).

Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora, tj. członkowie zarządu, pracownicy i asystenci. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organizacjom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem, a także organizacjom świadczącym usługi Administratorowi, w szczególności: organizacjom świadczącym usługi telekomunikacyjne, kurierskie, rekrutacyjne, kadrowe i płacowe, księgowe, audytorskie, notarialne, konsultingowe, prawne, usługi skanowania, druku, przetwarzania korespondencji, archiwizacji i niszczenia dokumentów, a także organizacjom świadczącym usługi z zakresu bezpieczeństwa.

Osobiste dane będą przechowywane przez określone poniżej okresy czasu:

 • Dane wskazane w punkcie 2(1) powyżej będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a w przypadku jej niezawarcia przez okres podejmowania działań w celu zawarcia umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, przez okres przewidziany w prawie lub do momentu podjęcia decyzji o usunięciu danego wykonawcy/potencjalnego wykonawcy z bazy danych lub zaprzestania prowadzenia bazy danych wykonawców/potencjalnych wykonawców – w zależności od tego, który okres jest dłuższy;
 • Dane wskazane w punkcie 2(2) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń, jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa;
 • Dane wskazane w punkcie 2(3) powyżej będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji lub, w przypadku wyrażenia zgody, również przez czas przyszłych procesów rekrutacji, lub do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres 6 miesięcy, jeśli obowiązek przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Osoba uprawniona ma prawo dostępu do swoich danych, żądania ich poprawienia lub usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie Państwa danych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, nie wpływając na legalność przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z praw wymienionych w punkcie 9 powyżej, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych wyznaczoną przez Administratora, przesyłając żądanie: 1/ drogą elektroniczną na adres: maegroup@int.pl lub 2/ listem poleconym na adres Administratora podany w punkcie 1 niniejszej polityki.

Pełnomocnik ds. ochrony danych nie jest pracownikiem ds. ochrony danych w rozumieniu RODO.

Osoba uprawniona ma także prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania, prowadzenia korespondencji lub uczestnictwa w procesie rekrutacji. Kontroler danych zapewnia, że przywiązuje on/ona dużą wagę do ochrony danych osobowych, traktując je z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej dziedzinie.

V. INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH

Wszystkie dzieła zawarte na Serwisie, takie jak treści słowne i graficzne, pliki wideo i dźwiękowe oraz logotypy, są własnością Operatora, jego partnerów lub osób trzecich i są chronione polskim prawem, w szczególności: Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Każde wykorzystanie materiałów wymienionych w ustępie 1 powyżej, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest dozwolone wyłącznie za zgodą uprzednio udzieloną przez Operatora. Zastrzeżenie, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, nie dotyczy dzieł zamieszczonych przez Operatora na Stronie internetowej, jeśli została wyraźnie zgłoszona możliwość ich wykorzystania, w granicach określonych w takim zgłoszeniu.

VI. INNE POSTANOWIENIA

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w przypadku zmiany funkcji i usług świadczonych na Stronie internetowej.